Skoro już nas trochę poznałeś, pozwól nam poznać siebie
* pola wymagane
Nie lubisz formularzy? Możesz też skontaktować się z nami przez zakładkę Kontakt.

Polityka Bezpieczeństwa

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Agencję Reklamową Art Group sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, ul. Radoszowska 26a, 44-280 Rydułtowy („Art Group” lub „Administrator”).
 • Art Group jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Osoby, których przetwarzane dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Osoby te mają też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Osoby, których przetwarzane dane dotyczą uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że ich dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym Administrator zastrzega możliwość przekazania
 • Niniejsza polityka służy realizacji przez Art Group obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 – 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator zastrzega sobie możliwość realizacji obowiązku informacyjnego w inny sposób, niż z wykorzystaniem niniejszej polityki. W przypadku sprzeczności pomiędzy informacją przekazaną indywidualnie osobie, której dane dotyczą, a treścią niniejszej polityki, treść indywidualnego komunikatu przeważa.

Warunki przetwarzania danych osobowych

 • Administrator gromadzi dane osobowe:
  1. bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w tym poprzez odbiór komunikatów przesyłanych z użyciem środków komunikacji drogą elektroniczną, w tym poprzez e-mail;
  2. z wykorzystaniem innych źródeł, w tym źródeł publicznie dostępnych takich jak publiczne rejestry, strony internetowe itp.
 • Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone w sposób określony w ust. 1 w celach związanych z komunikacją z Użytkownikiem lub, w przypadku gdy komunikacja realizowana jest w związku z podjęciem działań na żądanie Użytkownika, w tym przed zawarciem z nim umowy, bądź w wykonaniu już zawartej umowy, w celu podjęcia w/w działań.
 • Dane osobowe gromadzone w sposób określony w ust. 1 przetwarzane są na podstawie:
  1. przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także przed zawarciem umowy, w tym w toku negocjacji i wymiany ofert handlowych, bądź w wykonaniu już zawartej umowy;
  2. przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO – w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z prowadzoną przez Administratora rekrutacją;
  3. przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora obejmującego tworzenie i zarządzanie bazą kontaktową obejmującą kontakty handlowe i rekrutacyjne.
 • W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzane są przez Art Group z zastosowaniem rozwiązań gwarantujących ich bezpieczeństwo.
 • Administrator przetwarza dane osobowe z poszano¬waniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Kontakt

 • Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania in¬formacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
 • Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: [rodo@artgroup.pl].